Alcuni dei nostri cuccioli figli di Kakusui

katai-go_2webDaisuki_-_go_foto_12Katai-goweb_musu

2_taku_jr_web akarixkakusui kakuxaika sakixkaku_mff web_1fem_kaku web_eikoxkaku web_eikoxkaku50g web2fem_kaku webkakuxeiko websakixkaku_mf websakixkakusui

Precedente KAJITSU NO ZANSHIN-GO Successivo