KAJITSU NO FUJIKO-GO

femaleKAJITSU NO FUJIKO-GO

29 dicembre 2002

fuji_bastia_web– i suoi risultati più importanti –

GIOVANE PROMESSA ENCI
CAMPIONESSA SOCIALE GIOVANE 2004
CAMPIONESSA ITALIANA 2006

in classe giovani :
1° Ecc. Expo Internazionale Bastia Umbra ‘ 03
1° Ecc. Expo Internazionale Genova ‘ 03
2° Ecc. Raduno Akita Foggia ‘ 03 giudice Adinolfi
1° Ecc. BOS Expo Internazionale Erba ‘ 03
in classe libera:
1° Ecc. CAC CACIB BOS Expo Internazionale San Marino ’04 giudice L. De Ridder
1° Ecc CAC CACIB BOS Expo Internazionale Novigrad ’04 giudice Luis Gorjao E.
1° Ecc. CAC CACIB BOB Expo’ Int.le Orvieto ’04 giudice P.Renai Della Rena
1° Ecc. CAC CACIB BOS Speciale Akita Bastia Umbra ’04 giudice M. Grazia Miglietta
2° Ecc. RIS CAC Raduno Akita Genova ’04 giudice M.T. Durando Fassio.
2° Ecc. RIS CAC Raduno Akita Arezzo ’05
1° Ecc. CAC CACIB Speciale Akita Int.le Milano ’05 giudice C. Voilet
1° Ecc. CAC CACIB Expo’ Int.le Ancona giudice G. Pentenero.ESENTE DISPLASIA (HD B)
ESENTE OCULOPATIE
PEDIGREE
Tougaku-go Mizushima Nakajimasou Akiho 96-3818
Ch.Kakusui-go Tezuka Kensha Akiho 98-3274
Maki-go Yamagata Shimizu Kensha Akiho 96-3520
Kajitsu No Fujiko-go LOI 0367768
Genji-go Musashi Aiwa JL 00013/95EO
Ch. Kaori-go   LOI 98/54020
Ch.Nagasaki-go No Shatsuko LOI TC 045854
fuji_3_bis_To_ fuji_bastia_web FUJIKO_2_mesi_web gruppo web_fujikobaby web_kaorina
Precedente HIGASHI NO DENSETU GO Successivo YOSHIMITSU-GO