Raduno Akita Milano 26-27 gennaio 2002

milbobandbosGiudice Sig. M. Farkashazi

Taku_Mi_Ro.

Kakusui-Go Tezuka Kensha 1° Ecc. CAC BOB
Precedente Kakusui-go Tezuka Kensha x Heiku-go Royal Nippos Akita Successivo ODATE - MUSEO AKIHO